ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Ψυχολόγος» στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 04/4/2022…