Ενημέρωση Προμηθευτών Προϊόντων/Παρόχων Υπηρεσιών για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων