ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ι.Α.Α., ΤΗΣ Ι.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

footer_web

ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Τροφίμων με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τους επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας και κοινωνικών παντοπωλείων που λειτουργούν με την ευθύνη της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, Ε. T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ’ αριθ. 021/2016 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 30750 Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών, συγκεκριμένα πατάτας με κωδ. CPV 03212100-1 (ΟΜΑΔΑ Α), και λοιπών ειδών διατροφής με κωδ. CPV  15411110-6, 03212211-2, 03221210-1, 03211300-6, 15850000-1, 15511210-8, 15831000-2,  15800000-6,  15540000-5,  15542300-2, 15112130-6 (ΟΜΑΔΑ Β), συγκεκριμένα ελαιόλαδου και γάλατος μακράς διάρκειας, όσπριων (φακές & φασόλια) και ζυμαρικών (μακαρόνια Νο 5 & ζυμαρικά πάστα), ρυζιού, ζάχαρης, φέτας Αττικής ή Βοιωτίας ΠΟΠ, γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ, τομάτα πασάτα καθώς και κατεψυγμένο κοτόπουλο σε ποσότητες όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β της διακύρηξης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερεις (4) μήνες και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Διακήρυξης με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) και δυνατότητα πρόωρης λήξης εφόσον παραδοθούν και παραληφθούν όλα τα τρόφιμα. Τόπος παράδοσης των τροφίμων είναι οι διευθύνσεις της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας του Παραστήματος Ε του τεύχους Διακήρυξης και χρόνος το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα κατόπιν συμφωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 19.910,80€ χωρίς ΦΠΑ για τα οπορωλαχανικά και 55.794,14€ χωρίς ΦΠΑ για τα λοιπά είδη διατροφής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βάσει της από 24-10-2014 προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας ειδών τροφίμων είναι για τα νωπά οπωρολαχανικά (ΟΜΑΔΑ Α) το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης στη μέση διαμορφούμενη τιμή την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής και για τα λοιπά είδη διατροφής (ΟΜΑΔΑ Β) η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της π/υ δαπάνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για την ομάδα Α, είτε για την ομάδα Β, είτε και για τις δύο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία τροφίμων τουλάχιστον την τελευταία 3ετία, με νόμιμη άδεια λειτουργίας για αποθήκευση, διατήρηση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων, με άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς της επιχείρησης και πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο αντίστοιχο φορέα συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών, και είναι εγγεγραμμένοι ως οικονομικοί φορείς στο ΕΣΗΔΗΣ. Η τεχνική επάρκεια των υποψήφιων αναδόχων θα τεκμηριώνεται μεταξύ άλλων από πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης  Ασφάλειας των Τροφίμων  κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 ή άλλο ισοδύναμο του, από οικονομικές καταστάσεις 3 τελευταίων ετών, από πίνακα εμπειρίας για την προμήθεια και διανομή αγαθών 110 σημείων ανά μήνα σε ένα έτος και ό,τι άλλο ορίζεται στο τεύχος Διακήρυξης.  Εγγυητικές Επιστολές: Συμμετοχής ύψους 2% επί της π/υ δαπάνης, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών από την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, και Καλής Εκτέλεσης ύψους 5%  επί της συμβατικής αμοιβής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Η ισχύς των προσφορών είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19-01-2017 και ώρα 09:30. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τους όρους του τεύχους διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, την 25-01-2017 και ώρα 10:00. Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ, και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

23-12-2016

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_021.2016

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β - Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Ε - Τόποι Παράδοσης Προμήθειας

Παράρτημα ΣΤ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα Ζ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Η - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης