ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (12.100,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α. »

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της  από 01.02.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων «ΕΣΤΙΑ», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΕΣΤΙΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (12.100,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.» 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 08/02/2017, ώρα 15:00, με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΕΣΤΙΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (12.100,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ