ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.400 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – 018/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 018/2016

«Προμήθεια χιλίων τετρακοσίων (1.400) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για πέντε (5) μήνες με σκοπό  τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική  Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χιλίων τετρακοσίων (1.400) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για πέντε (5) μήνες με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού διακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (208.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, για πέντε (5) μήνες, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης αποτελεί  η   χαμηλότερη τιμή ανά μερίδα φαγητού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Τόπος παράδοσης των γευμάτων  είναι ο περιβάλλων χώρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων (πλατεία Κουμουνδούρου) και το Ίδρυμα «Άσυλο Ανιάτων» επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ. 39 στην Κυψέλη Αθηνών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία τροφίμων τουλάχιστον την τελευταία 3ετία, με σχετική  νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Εγγυητικές Επιστολές: Συμμετοχής ύψους 2% επί της π/υ δαπάνης, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών από την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. και Καλής Εκτέλεσης ύψους 5%  επί της συμβατικής αμοιβής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19/10/2016, ημέρα  και ώρα 15:30

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/10/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_018.2016

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Προσχέδιο Σύμβασης