ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 50 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – 010/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2017

«Παροχή Εκπαιδευτικών Φροντιστηριακών  Υπηρεσιών σε σύνολο πενήντα (50) μαθητών πολύτεκνων οικογενειών που φοιτούν στην  τρίτη (Γ’)  Λυκείου από την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή Εκπαιδευτικών Φροντιστηριακών  Υπηρεσιών σε σύνολο πενήντα (50) μαθητών πολύτεκνων οικογενειών που φοιτούν στην  τρίτη (Γ’)  Λυκείου, προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (108.870,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, για ένα (1) εκπαιδευτικό έτος, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης αποτελεί  η  χαμηλότερη τιμή ανά εκπαιδευτικό πακέτο μαθημάτων ανά μαθητή ανά μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) εκπαιδευτικό έτος, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και τον Μάιο του 2018.

Τόπος παροχής των φροντιστηριακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους επωφελούμενους μαθητές είναι η περιοχή Περιστερίου, Νέας Φιλαδελφείας και Νέας Ιωνίας Αττικής, σε χώρους του Αναδόχου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φροντιστήρια δευτεροβάθμιας (μέσης) εκπαίδευσης, που λειτουργούν νόμιμα στις περιοχές του Περιστερίου, της Νέας Ιωνίας και της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.

Εγγυητικές Επιστολές: Συμμετοχής ύψους 2% επί της π/υ δαπάνης, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών από την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. και Καλής Εκτέλεσης ύψους 5%  επί της συμβατικής αμοιβής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18/07/2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_010.2017

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Πρόσχεδιο Σύμβασης