ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ι. Μ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την «Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης- Περιοχή 1 και του Βορείου Αιγαίου- Περιοχή 2 (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (17.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». CPV: 15300000-1, που θα διεξαχθεί στις 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής, προβαίνει στην κάτωθι διόρθωση:

1. ΆΡΘΡΟ 9 ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΑΡ. 9.8: Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα Γ’. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.

– Θα επακολουθήσουν οι σχετικές διορθώσεις στα αντίστοιχα σημεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΑΘΗΝΑ 15/02/2017

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Θωμάς Βλάχος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ