ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΕΣΤΙΑ» – 004/2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 004/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα (1) έτος στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αποστολή», συνολικού προϋπολογισμού 53.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 004/2019 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Λεμεσού αρ. 17 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια  είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα (1) έτος στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία», εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15894300-4 (Έτοιμα φαγητά).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 53.500,00 χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02/12/2019 και ώρα 12:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 02/12/2019 και ώρα 12:30, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

22-11-2019

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΣΤ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων