ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΑ – 003/2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 003/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

 

Η Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια μεταφορά και διανομή χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών, σε  επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης της προμήθειας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Give for Greece IX», χρηματοδοτούμενου εκ του φιλανθρωπικού οργανισμού International Orthodox Christian Charities (IOCC) καθώς επίσης και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Assistance and Training to Vulnerable Communities in Athens 2022», χρηματοδοτούμενου εκ του Οργανισμού Kerk in Actie.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων