ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.350 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 005/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 005/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 005/2018  συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας και διανομής τεσσάρων τριακοσίων πενήντα (4.350) πακέτων τροφίμων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (54.000,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την ανάθεση προμήθειας & διανομής 4.350 δεμάτων τροφίμων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ..στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη - 005/2018

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα ΣΤ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης