Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει τον υπ αριθμόν  001/23 Ηλεκτρονικoύ Ανοικτού Διαγωνισμού όπου αφορά την προμήθεια δεκαοκτώ (18) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και λειτουργεί υπό την ευθύνη της «Αποστολής» – CPV: 15894300-4 (Έτοιμα φαγητά).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

Ανάρτηση της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής δημοσιεύεται, κατά σύντμηση της προθεσμίας στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναλυτική Πρόσκληση - 001/2023

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Παράρτημα Α.1 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Παράρτημα Α.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές