ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 006/2014

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας του Επαναληπτικού 006/2014 Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί την 19.01.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα,  σχετικά με την  προμήθεια ειδών σίτισης και διανομής 3.100 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής, προβαίνει στις κάτωθι διευκρινίσεις αναφορικά με την σχετική Προκήρυξη:

  1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, του άρθρου 7, σημείο 7.8, του άρθρου 8 , σημεία 8.1. και 8.7 ή οπού αλλού προβλέπονται από την Διακήρυξη, δεν απαιτείτο να φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής
  2. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης, την ημερομηνία προσφοράς.
  3. Η αρίθμηση κατά το άρθρο κατά το άρθρο 9.10 σημείο 9.10.1 της Διακήρυξης,  αφορά σε όλα τα εμπεριεχόμενα έγγραφα, πρωτότυπα και αντίγραφα,  για κάθε ένα (1)  φάκελο από τους τρεις (3) που καταθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος και θα πρέπει να είναι συνεχόμενη για κάθε έναν φάκελο, σε όλες τις σελίδες των εγγράφων (εμπρός και πίσω).
  1. Ο πίνακας  παρόμοιων έργων (τεχνικά & οικονομικά), κατά το άρθρο 8, σημείο 8.2 της Διακήρυξης, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων,  αναλυτικά τα εκατόν πενήντα (150) σημεία παράδοσης.

Aθήνα, 14.01.2015

Η Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας

Ευαγγελία Σινοπούλου            Πρόεδρος  της Επιτροπής

Κατερίνα Βασιλείου                 Μέλος της Επιτροπής

Αμαλία Γκαβάζη                        Μέλος της Επιτροπής