ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΑ – 001/2020


Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων πεντακοσίων (1.500) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 7 μηνών, σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες του 001/2020 συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων πεντακοσίων (1.500) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 7 μηνών, σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται για την 04/06/20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 με κατάθεση του φακέλου προσφορών στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η αξιολόγηση των προσφορών μετατίθεται για την 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριών χιλιάδων ευρώ (103.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. και αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης και διανομής χιλίων πεντακοσίων (1.500) δεμάτων τροφίμων μηνιαίως εντός χρονικού διαστήματος 7 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/05/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ.,. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον  Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Πρόσκληση - 001/2020

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ - Προσχέδιο Σύμβασης