ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΕΣΤΙΑ» – 006/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 006/2018 

«Προμήθεια είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αποστολή», συνολικού προϋπολογισμού 28.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 006/2018 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Λεμεσού αρ. 17 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ)». Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια  είκοσι (20) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως στους ενοίκους του Ξενώνα «Εστία», εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15894300-4 (Έτοιμα φαγητά).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 28.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22-05-2018 και ώρα 12:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 22-05-2018 και ώρα 12:30, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10-05-2018

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη - 006/2018

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)