ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ALZHEIMER – 005/2019

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες διαγωνισμών 005 & 006 ότι οι κάτωθι κωδικοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάφανη Μεμβράνη –  Mέγεθος: 30m*30cm

Calgon ταμπλέτες πλυντηρίου (αναφέρεται για πλυντήριο πιάτων)

Οmino Bianco σκόνη πλυντηρίου  – Βάρος:2.000ml

Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός  με στιφτήρι

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 005/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού, λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό (CPV: 15000000-8, 39222100-5), συνολικού προϋπολογισμού 34.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 005/2019 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού,  λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού,  λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15000000-8, 39222100-5.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 34.500,00 χωρίς ΦΠΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Α’ είναι € 6.500,00, χωρίς ΦΠΑ και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Β’ είναι € 28.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 12η12/12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

25-11-2019

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΣΤ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων