ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2023

 

Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από 31/03/2023 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου  Προμήθειας, μεταφοράς και διανομής χιλίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (1.774) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/05/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ.

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ - Προσχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων