ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 008/2022

 

Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από 26/09/2022 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου  προμήθειας, μεταφοράς και διανομής χιλίων επτακοσίων και ογδόντα οκτώ (1.788) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 5 μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ - Προσχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων