ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.510 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΑ – 001/2021


Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων πεντακοσίων δέκα (1.510) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 10 μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει τον υπ αριθμόν  001/21 πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό όπου αφορά την Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων πεντακοσίων δέκα (1.510) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 10 μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

Ανάρτηση της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής δημοσιεύεται, κατά σύντμηση της προθεσμίας λόγω άμεσης και επείγουσας ανάγκης για τη σίτιση της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των απόρων, δέκα (10) στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr

 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αναλυτική Πρόσκληση - 001/2021

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ - Προσχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Z - Ενημέρωση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων