ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 008/2023


Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από 15/12/2023 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου «Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση 197 βρεφικών πακέτων (baby kits) με είδη που καλύπτουν το ηλικιακό φάσμα 0 έως 12 μηνών προς την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως –– Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής – Ιερά Μητρόπολη Κώου & Νισύρου & προς τα νησιά Καλύμνου, Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Νισύρου, Καρπάθου, Αγίου Ευστρατίου, Λειψών, Λέρου, Λήμνου, Σαμοθράκης, Φούρνου».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων