ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» – 001/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 001/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Ανάθεση προμήθειας εξήντα (60) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού» από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει του από 19/01/2018 Δ.Σ. της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας εξήντα (60) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού» προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (34.500€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές έως την 05/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα με την ένδειξη «Ανάθεση προμήθειας εξήντα (60) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                                                 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής 

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη - 001/2018

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Δ - Προσχέδιο Σύμβασης 001/2018