ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 005/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Προμήθεια, χιλίων εκατό εξήντα δύο (1162) δωροεπιταγών αξίας 50 Ευρώ εκάστης, με σκοπό τη διανομή τους σε Ουκρανούς πρόσφυγες »

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δυνάμει της από 06/07/202 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου προμήθειας, 1162 δωροεπιταγών αξίας 50 Ευρώ εκάστης, με σκοπό τη διανομή τους σε Ουκρανούς πρόσφυγες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ε - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων