ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕΡΜΗΝΕΑ/CULTURAL MEDIATOR BANGLA/URDU ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 08/5/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, και συγκεκριμένα μερικής απασχόλησης Διερμηνέα/Cultural Mediator Bangla/Urdu στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 08/5/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537  ανακοινώνεται ότι επιτυχών είναι ο κ.  HASANU ZZAMAN.