ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/05/22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός» στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 27/05/22 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του υποέργου 1  «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της  Πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση της Δράσης: «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5163969 ανακοινώνεται ότι επιτυχούσα είναι η κα A.Μ.