ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας «Διερμηνέας» γλώσσας Farsi/Dari/Urdu  στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 20/5/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του υποέργου 1  «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της  Πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση της Δράσης: «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5163969 ανακοινώνεται ότι επιτυxών είναι ο κ.  S O