ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» .» με Κωδικό ΟΠΣ 5038237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», η ΑΜΚΕ Αποστολή προκηρύσσει:

Μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και έχει διάρκεια έως 31/10/2023 με προοπτική παράτασης.

 

Αποστολή βιογραφικών έως: 10 Ιουλίου 2021

Αποστολή βιογραφικών: στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr