ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV: 33141621-9 – Εξοπλισμός ακράτειας) για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αποστολή»»

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών που αξιολογεί τις κατατεθείσες στην παρούσα πρόσκληση προσφορές..

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Γ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων