ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ως εταίρος της Α.Σ. «ΝΕΦΕΛΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» της δράσης 3 «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπινού δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με τις κάτωθι ειδικότητες να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου:

 2 Ψυχολόγοι με ειδίκευση ή/και εμπειρία στην Ψυχολογία Εργασίας

 Αναλυτική Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαδικασία Επιλογής

Αποστολή βιογραφικών έως  12  Δεκεμβρίου  2012

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740