ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ & 2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ως συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» της δράσης 3 «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με τις κάτωθι ειδικότητες να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου.

1 Κοινωνικός Λειτουργός με ειδίκευση η/και εμπειρία στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

2 Ψυχολόγοι με ειδίκευση η/και εμπειρία στην Ψυχολογία Εργασίας

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαδικασία Επιλογής

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 12 Δεκεμβρίου 2012.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr