ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

mko1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ως συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» της δράσης 3 «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, πρόκειται να κατασκευάσει ιστοσελίδα.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές ιστοσελίδων/web designers να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της εν λόγω ιστοσελίδας του σχεδίου. Ο/Η επιτυχών θα υπογράψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον σχεδιασμό και κατασκευή της ιστοσελίδας ανέρχεται στο ποσό των 3.400,00€.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2012 στην έδρα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr .

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441.

 

logos_katw_web