ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ «ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «GIVE FOR GREECE VIΙΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2021-2022»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ»

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει προσφορά  με αντικείμενο την προμήθεια μεταφορά και παράδοση:  μίας συσκευής Απολεπιστικού Μελιού στο πλαίσιο του προγράμματος «Give for Greece VIII – Πρόγραμμα Ενίσχυσης 2021-2022» χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 02/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00μ.μ., είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.  .

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Διαδικασία Αξιολόγησης

Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Υποβολής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων