ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4.550 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) πακέτων τυποποιημένων τροφίμων που υλοποιεί η Αποστολή με χρηματοδότηση από FCA/ACT Alliance.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ., είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Διαδικασίες Αξιολόγησης και Δικαιώματα Εταιρείας

Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ε - Ενημέρωση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων