ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την  «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV: 33141621-9 – Εξοπλισμός ακράτειας) στην Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και συναφών παθήσεων που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»».

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών που αξιολογεί τις κατατεθείσες στην παρούσα πρόσκληση προσφορές..

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Γ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων