ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 900 ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ (900) ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την Προμήθεια εννιακοσίων (900) πακέτων με είδη προσωπικής υγιεινής & άλλων ειδών εκτός πακέτου, για την εξυπηρέτηση προσφυγικών δομών με την χρηματοδότηση του Οργανισμού Finn Church Aid Foundation και ACT Alliance.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 12/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Διαδικασίες Αξιολόγησης

Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα E - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων