ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

mko1

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει της από 19.01.2018 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής ΑΜΚΕ», αναφορικά με την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 16:00. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής προβαίνει στην κάτωθι διόρθωση:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα Γ΄ Υπόδειγμα Προσφοράς εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν τα κάτωθι είδη όπου θα πρέπει να υπολογισθούν:

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ Α 167 ΚΛ
2. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ 1.900 ΤΜΧ
3. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΣΚ. 500ml 51 ΤΜΧ
4. ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 10 ΚΛ
5. ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ 26 ΚΛ
6. ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 7 ΚΛ
7. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΥΣΚ. 4ΚΙΛΩΝ 90 ΤΜΧ
8 ΒΟΥΤΥΡΟ ΒΙΤΑΜ SOFT 12X 500GR 40 ΤΜΧ

Η παραπάνω διόρθωση πραγματοποιήθηκε και στο τεύχος της πρόσκλησης

ΑΘΗΝΑ 30/01/2018

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Θωμάς Βλάχος

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, μεταφορά και διανομή, ειδών οπωροπωλείου, και λοιπών ειδών τροφοδοσίας και διαβίωσης σε μηνιαία βάση, με σκοπό τη σίτιση και διαβίωση των 15 ενοίκων του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.800,00€, χωρίς ΦΠΑ (δέκα πέντε χιλιάδες οχτακόσια ευρώ).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παράρτημα Δ - Προσχέδιο Σύμβασης