ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επιστημονικό προσωπικό
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
(β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
(γ) Συστατικές επιστολές
(δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)
(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείμενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα.