ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.080 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) τεμαχίων τυποποιημένων τροφίμων.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι 05/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες

Παράρτημα Α - Διαδικασίες Αξιολόγησης – Δικαιώματα Αναθέτουσας – Νομικό Πλαίσιο πρόσκλησης

Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων