Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Η δράση «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης» υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «APOSTOLI- ASSISTANCE AND TRAINING ΤΟ VULNERABLE COMMUNITIES ΙΝ ATHENS»   αφορά στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για πρόσφυγες και μετανάστες. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες  μέσω σεμιναρίων που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεχτεί επαγγελματικοί τομείς με προοπτικές εύρεσης εργασίας όπως τουρισμού, εστίασης και κομμωτικής.

Ο πρώτος κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διεξάγεται σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας στον τομέα της εστίασης και αφορά στις ειδικότητες ‘’Βοηθός Κουζίνας και Βοηθός Εστιατορίου-Service’’.  Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι εξήντα (60) ώρες έκαστο και θα πραγματοποιηθούν Μάιο – Ιούνιο 2022. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα εκ των δύο σεμιναρίων με απαραίτητη προϋπόθεση τη βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Λήξη υποβολής αιτήσεων Κυριακή 1η Μαΐου 2022.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ