Ένταξη Ελληνική Γλώσσα – Ελληνικός Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα, η ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός αποτελούν δίοδο για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Προγραμμάτων της «Αποστολής» δίνει τη δυνατότητα στους μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας, να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και να εξοικειωθούν με τον ελληνικό πολιτισμό με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου γενικότερα.

Το πρόγραμμα «Ένταξη Ελληνική Γλώσσα – Ελληνικός Πολιτισμός» είναι σχεδιασμένο από ειδικούς εκπαιδευτές, με ξεχωριστά τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων για τις κρατικές εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, και υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία  «Δεύτερη Πατρίδα».

Αίτηση Συμμετοχής

Το Πλαίσιο

Το πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα – Ελληνικός Πολιτισμός αποσκοπεί στη γνωριμία των αλλοδαπών με την ελληνική γλώσσα και τον Ελληνορθόδοξο πολιτισμό. Η ενσωμάτωση και όχι η αφομοίωση είναι η βάση στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός τμημάτων αρχαρίων και προχωρημένων αποσκοπεί στη σωστή προετοιμασία των επωφελούμενων για τις κρατικές εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Η διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας όσων συμμετέχουν και η ταυτόχρονη διασύνδεσή της με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό αποτελούν τη δίοδο για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα

Στόχοι

  • Η γνωριμία με την ελληνική γλώσσα και τον Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό.
  • Η διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του καθενός και το «πάντρεμά» της με το σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι είναι το κυρίαρχο moto στον τρόπο εργασίας.
  • Η συμμετοχή και ταυτόχρονα προετοιμασία για τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, τα οποία προσφέρουν και αντίστοιχα κρατικά πτυχία.
  • Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τον Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό, οι επωφελούμενοι του μαθήματος έχουν την ευκαιρία επισκέψεων σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και ιστορικούς – αρχαιολογικούς, εικαστικά δρώμενα, μουσεία, θέατρα και μουσικές εκδηλώσεις.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

  • Λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας επιπέδων Α1, Α2, Β1.
  • Λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας επιπέδων Β2, Γ1, Γ2.
  • Λειτουργία ταχύρυθμων τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αρχαρίους
  • Επιλογή εποπτικών μέσων (εγχειρίδια, λεξικά κ.λ.π.) στην αρχή κάθε τετραμήνου με βάση τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των αιτούντων που συμμετέχουν στα Προγράμματα (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, χώρα προέλευσης, μητρική γλώσσα, εργασιακό καθεστώς κλπ).
  • Τα Προγράμματα είναι μονόγλωσσα σύμφωνα με τις αρχές της επικοινωνιακής μεθόδου χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό στη χρήση άλλης γλώσσας όταν και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.