Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ εκπαιδεύει επαγγελματίες για τον ρόλο του Συντονιστή Ενδοοικογενειακής Βίας & της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών (VAWG)

Ένα πιλοτικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται μέσω της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για τον ρόλο του Συντονιστή Ενδοοικογενειακής Βίας και Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Πιστοποίηση και Δεξιότητες: Οι Συντονιστές Στρατηγικής Παρέμβασης Ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία» – “Certification and Qualification: Coordinators for Domestic Violence” CQ4DVCI. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ERASMUS μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συντονίζει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, με συνεργαζόμενους εταίρους τη Δήμητρα ΚΕΕ ΑΕ και την ACTA στην Ελλάδα, τους Royal Borough οf Kensington & Chelsea και Standing & Together Against Domestic Violence στην Μ. Βρετανία, την Catharsis στη Ρουμανία και τη Diaconia Center of ELCL στην Λετονία, επίσης ερευνά το προφίλ και τις δεξιότητες του εν λόγω αναδυόμενου επαγγελματικού ρόλου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης 15% των γυναικών στην Ευρώπη είναι θύματα έμφυλης βίας, η οποία συνιστά μια σοβαρή μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, η ενδο-οικογενειακή βία και η βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών ευρύτερα αποτελεί μία παγκόσμια πανδημία με άμεσες και έμμεσες συνέπειες. Επηρεάζει όχι μόνο τα θύματά της, αλλά και την ανάπτυξη ολόκληρων κοινωνιών, οι οποίες συχνά οχυρώνονται πίσω από άτυπες κοινωνικές και εθιμοτυπικές νόρμες αναφορικά με τον ρόλο και τη θέση των γυναικών.

Στα έντεκα χρόνια λειτουργίας της, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ έχει συστηματικά κληθεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για προστασία, συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση, διασύνδεση και παραπομπή, γυναικών όπως και παιδιών, κυρίως μέσω των δομών ψυχικής υγείας της σ’ όλη την Ελλάδα, που βίωσαν τόσο λεκτική, όσο και σωματική και οικονομική βία από συντρόφους.

Όπως επισημαίνει η Δρ. Βάσι Λεοντάρη, Διευθύντρια Προγραμμάτων & Διεθνούς Συνεργασίας του οργανισμού, «η συμμετοχή επαγγελματιών και επιστημόνων που ασχολούνται με την έμφυλη βία από τις τέσσερεις χώρες υπήρξε εξαρχής καθοριστική τόσο για την σκιαγράφηση του προφίλ, όσο και για την ανάπτυξη ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στις δεξιότητες του αναδυόμενου ρόλου του Συντονιστή Ενδο-Οικογενειακής Βίας. Βασιστήκαμε δηλαδή πάνω στην εμπειρία επαγγελματιών του κοινωνικού χώρου για να χτίσουμε την προστιθέμενη αξία του έργου μας».

Η εκπαίδευση είναι κυρίως ασύγχρονη, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η σχετική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Ιδιαίτερη αξία όμως έχει η δυνατότητα πιστοποίησης των επαγγελματιών που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό πρόσφατα εγκρίθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, το σχετικό σχήμα πιστοποίησης για τον επαγγελματικό ρόλο του Συντονιστή Ενδο-Οικογενειακής Βίας. Αναμένεται, έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022, ότι πάνω από 150 κοινωνικοί και άλλοι επιστήμονες θα έχουν πιστοποιηθεί ως Συντονιστές.

Μετά το πέρας της πιλοτικής φάσης του έργου, επιπλέον επαγγελματίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην πιστοποίηση με στόχο την ενδυνάμωση των εξειδικευμένων συμβουλευτικών δομών που λειτουργούν στην Ελλάδα και την βελτίωση των επιμέρους παρεμβάσεων επ’ ωφελεία των γυναικών θυμάτων.