ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 003.2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 003/2017

Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομή τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για τρεις (3) μήνες σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ  (189.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την ανάθεση προμήθειας & διανομής 4.650 δεμάτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής»  για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/04/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_003.2017 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Πίνακας Προσφερομένων Ειδών)

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΣΤ - Σχέδιο Σύμβασης