ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» – 002/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 002/2022 ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  

 

Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από  15/11/2021 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δεκαπέντε (15) ενοίκους του “Οικοτροφείου 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών’’ που εδρεύει στην Κυψέλη Αττικής, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό” και είναι συνολικού προϋπολογισμού 31.400,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με την ανοικτή διαδικασία του άρ. 121 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4412/2016, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α.1. - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Παράρτημα Α.2. - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων