ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 002/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  

 

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, Ε. T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 002/2017 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ),. Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών, με κωδ. CPV (15000000-8) (ΟΜΑΔΑ Α), και λοιπών ειδών διαβίωσης με κωδ.  CPV:39222100-5 (ΟΜΑΔΑ Β)

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 3.500,00 χωρίς ΦΠΑ για τα οπωρολαχανικά και € 25.000,00 χωρίς ΦΠΑ για τα λοιπά είδη διαβίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για την ομάδα Α, είτε για την ομάδα Β, είτε και για τις δύο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 05-4-2017 και ώρα 15:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 05/04/2017 και ώρα 15:30 », στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

24-3-2017

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Ε - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα ΣΤ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης