ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – 001/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 001/2022 ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  

 

Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από  15/11/2021 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20) ενοίκους του “Οικοτροφείου της Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της, με την ανοικτή διαδικασία του αρ. 27 Ν. 4412/2016.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας – Λογαριασμός Εξόδων 2310802053 του Ειδικού Φορέα: 1015-203 – των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και είναι συνολικού προυπολογισμού 43.000,00€ πλέον τον φ.π.α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με την ανοικτή διαδικασία του άρ. 121 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4412/2016, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α.1. - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Παράρτημα Α.2. - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων