ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20) ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει της από 19.01.2018 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20) ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού σε μηνιαία βάση, και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.900,00€, χωρίς ΦΠΑ (δέκα εννέα χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β - Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Προσχέδιο Σύμβασης