ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 1 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

11/12/12

Η «Αποστολή» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» MIS 349790 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  απεύθυνε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Προσωπικού στις 10/10/12 με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας και την στελέχωση της δομής «Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Αlzheimer και Συναφών Παθήσεων» που λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής.

Για την κάλυψη της 1 (μιας) κενής θέσης Βοηθητικού Προσωπικού που προέκυψε τον Οκτώβριο 2012 επιλέχθηκε βάσει της προαναφερόμενης Πρόσκλησης μετά από την σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού ο κος Αθανάσιος Πίνης.