ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ – 006/2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες διαγωνισμών 005 & 006 ότι οι κάτωθι κωδικοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάφανη Μεμβράνη –  Mέγεθος: 30m*30cm

Calgon ταμπλέτες πλυντηρίου (αναφέρεται για πλυντήριο πιάτων)

Οmino Bianco σκόνη πλυντηρίου  – Βάρος:2.000ml

Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός  με στιφτήρι

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 006/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» (CPV: 15000000-8, 39222100-5), συνολικού προϋπολογισμού 24.100,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018542

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743, Τ. +302130184400, Φ. +302109246740, T.Vlachos@mkoapostoli.gr ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ αριθ. 006/2019 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» .

Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», εδρεύοντος ως ανωτέρω, με κωδ. CPV: 15000000-8, 39222100-5.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 24.100,00 χωρίς ΦΠΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Α’ είναι € 2.600,00, χωρίς ΦΠΑ και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ειδών της Ομάδας Β’ είναι € 21.500,00 χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12Η12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 12η/12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 11743.

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

25-11-2019

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Ε - Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΣΤ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων