ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε Φροντιστές – Επιμελητές με τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» στο πλαίσιο του  έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to Integration, χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Ειδικότερα η παρούσα αφορά στη διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φροντιστές – επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων σε Δομές Φιλοξενίας, διάρκειας 50 ωρών θεωρία και 40 ωρών πρακτική το κάθε ένα, και με τη συμμετοχή 25 συμμετεχόντων σε κάθε ένα από αυτά. Επιπλέον, η παρούσα αφορά την διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Μέντορες πρακτικής Φροντιστών – Επιμελητών (8 ωρών το καθένα). 

Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη προσφορά εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση την πληρότητα των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ που επισυνάπτονται.

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Διαδικασίες Αξιολόγησης

Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ - Προσχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και η υποβολή ερωτημάτων, θα πρέπει να απευθύνονται στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προς τη διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2130184449).