ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αποστολή», (στο εξής η Εταιρεία), που εδρεύει στον Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθήνας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το παρόν σας ενημερώνει για την κατωτέρω συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

 

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε όσους   υποβάλλουν αίτηση και συμμετέχουν  ως επωφελούμενοι  στο Πρόγραμμα «Ένταξη (Ελληνική Γλώσσα-Ελληνικός Πολιτισμός)» (στο εξής το «Πρόγραμμα»).

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 

Προσωπικά Δεδομένα Επωφελούμενου.

Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γεννήσεως,

Xώρα Προέλευσης

Γλωσσομάθεια: μητρική γλώσσα, γνώσεις άλλων γλωσσών εκτός μητρικής

Χρόνος Παραμονής στην Ελλάδα

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας (αν υπάρχει)

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail).

Νομιμοποιητικά έγγραφα  παραμονής/διαμονής, τα οποία θα πρέπει να ισχύουν  τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

Επαγγελματική κατάσταση στη χώρα σας ή/και στην Ελλάδα (προαιρετικά).

Καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

 

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

που δηλώνει ο επωφελούμενος με την αίτηση συμμετοχής καθώς και όσα θα  δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία  κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης, εφόσον ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

 

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

-για την εγγραφή και την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας για εκπαιδευτικούς σκοπούς,  για την επικοινωνία και συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του Προγράμματος για την διδασκαλία σας  (δήλωση της μητρικής σας γλώσσας, άλλες γλώσσες), την κατάρτιση του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλάνου και την συγκρότηση των τάξεων εκπαίδευσης ( για παράδειγμα Πιστοποίηση Ελληνομάθειας αν υπάρχει, χώρα προέλευσης ). Στην περίπτωση αυτή νομική βάση αποτελεί το  ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης περί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

 

-σε περίπτωση έγκρισης  συμμετοχή σας επεξεργαζόμαστε τα  νομιμοποιητικά έγγραφά σας για τη διασφάλιση της Εταιρείας περί παροχής υπηρεσιών  σε νόμιμα παραμένοντες στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί  το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα (όπως είναι φύλο και χώρα προέλευσης των συμμετεχόντων)  για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,  αυτή πραγματοποιείται κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας. Νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, για την αναγκαιότητα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων, αναφορικά με την συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για  τη διεκδίκηση, θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη  νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Η  δήλωση (προαιρετικά) της επαγγελματικής σας κατάστασης στη χώρα σας  ή/και στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορούμε να σας ενημερώσουμε εφόσον υπάρξει στο μέλλον μία συμβατή με εσάς θέση εργασίας στην Εταιρεία και εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η γραπτή και ρητή συγκατάθεσή σας.

Για την προστασία της ασφάλειας προσώπων και  αγαθών της Εταιρείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV).  Στη περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 

Mη παροχή δεδομένων Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών μας.

 

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι:

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία  όπως για παράδειγμα είναι  εκπαιδευτικοί, καθώς και  νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΙT, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Εταιρεία  όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε  όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Διαβίβαση δεδομένων  σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό.  Η Εταιρεία  κατά κανόνα δεν διαβιβάζει δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  ή   Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)  (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό.  Όταν αυτό απαιτηθεί, η Εταιρεία  διασφαλίζει ότι η διαβίβαση γίνεται με βάση κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

Δικαιώματα Υποκειμένου :

Υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα για τα ως άνω δεδομένα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

 

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και για  οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

  • με έγγραφη επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση,  dpo@mkoapostoli.gr 
  • αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Αθήνα-Ν. Κόσμος, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37), υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης.

H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησης σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση μη ένταξής σας στο Πρόγραμμα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ανώτατο χρονικό διάστημα    δώδεκα  (12) μηνών  από την μη ένταξη,  εκτός αν άλλως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία  ή για όσο χρόνο απαιτείται για την τυχόν επίλυση δικαστικών και/ή εξωδικαστικών διαφορών συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης.

Σε περίπτωση ένταξής σας στο Πρόγραμμα  η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, για πέντε (5) έτη από τη λήξη της παροχής της υπηρεσίας από το Πρόγραμμα, καθώς και εφόσον κριθεί απαραίτητο, για όσο χρόνο απαιτείται για την τυχόν επίλυση δικαστικών και/ή εξωδικαστικών διαφορών συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, πάντοτε φυσικά υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις.

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,  η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας  www.mkoapostoli.gr

 

ΕΚΔΟΣΗ 2.2: Αύγουστος 2021