ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 002/2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μεταφορά και παράδοση 89 βρεφικών πακέτων (baby kits) με είδη που καλύπτουν το ηλικιακό φάσμα 0 έως 12 μηνών προς την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   & ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟ – ΛΕΣΒΟ – ΚΑΣΟ – ΛΕΙΨΟΥΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη. και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24/01/2023

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων