ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.200 ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) πακέτων με είδη προσωπικής υγιεινής & άλλων ειδών εκτός πακέτου, για την εξυπηρέτηση προσφυγικών δομών με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Finn Church Aid Foundation και ACT Alliance.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς..

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Διαδικασία Αξιολόγησης

Παράρτημα Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα E - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων